cảm nhận 13 câu đầu bài vội vàng facebook

VỘI VÀNG - 13 CÂU ĐẦU

100% found this document useful (1 vote)

279 views

2 pages

Original Title

VỘI VÀNG_13 CÂU ĐẦU

Copyright

© © All Rights Reserved

Share this document

Did you find this document useful?

100% found this document useful (1 vote)

279 views2 pages

VỘI VÀNG - 13 CÂU ĐẦU

UỞK UÂI@]6: JÏS TNƢ ĒấS

Xem thêm: thông cống nghẹt quận 11 minh đức

 .Tnốk ĖẦk TnƦ aỜk jỠf UkỀt Ifa, tnốk lç iờ rớ aẦin aằ gâa gải æt jẪ aớt iỆi tnƦ jồ vỖi i`Ỷ trỌtrèi Ėảt iƲỜj nâi` i`âi iĊa, `nk dảu sỶ tnâin dfin jỠf inkỆu oạj tnk inïi ĖẦk tâk. Ēú gâ aớt JnẽGfi Ukèi trĊi trờ Ėk tça jæk tôk jæ inïi. Aớt Nâi AẰj Tỡ jnça trmi` tnỶj vâ aới`. Aớt Nuy Jạiafi` tïa nỚi jỠf aớt lẼ Ẫm iêm, jnèin vèin `kửf jók Ėốk rới` gỜi. Uâ ^uïi DkỀu - aớt nỚi tnƦ tkèu okỊu jnm tkẽi` iúk tnkẽt tnf, tçin yèu juớj sỖi`, jmi i`Ʋốk vâ rẦm rỶj lnæt lnfm `kfm jẪa vỜkĖốk ,gâ inâ tnƦ jỠf aûf xuïi, inâ tnƦ jỠf tçin yèu vâ tuồk trẼ. Ôi` gâ inâ tnƦ oỌ Ẫin nƲời` inkỆuinảt oờk tnƦ jf pnƲƦi` Tïy, æa Ẫin trƲỜj oƲỜj Ėk jỠf tnốk `kfi. JnẺi` tnẽ aâ ‗Uớk vâi`‑ rf Ėốk gẦktnỊ nkỀi jæk tôk ĖẠy nïi nmfi, iỚi` inkỀt vỜk tỬi` dảu nkỀu jỠf sỶ sỖi` inƲi` gẦk ĖẠy gm ïu, ƲỜjauỖi tæm oẦm, lç gẦ jỠf tnk s vâ oj trfin xuïi ĖẠy sj sỖi`. ĒkỆu Ėú ĖƲỪj tnỊ nkỀi i`fy 6: jïu tnƦ aờ ĖẠu8

Tôk auỖi tật iậi` Ėk….aỜk nmâk xuïi

Uớk vâi`'' rf Ėốk iĊa 6;:>, ĖƲỪj ki trmi` tạp ''TnƦ tnƦ''- aớt oôi` nmf ĖẠu aûf ĖẠynƲƦi` sậj, gâa rẦi` dfin jnm jẪ aớt tâk tnƦ tnẽ lị. UỖi d ^uïi DkỀu iồk tkẽi` vỜk tnƦ tçin,inƲi` ‗ Uớk vâi`‑ gẦk lnôi` pnẪk gâ aớt oâk tnƦ tçin aâ gâ aớt trmi` inửi` oâk tnƦ tkỊu okỊujnm pnmi` jæjn vĊi jnƲƦi` ^uïi DkỀu.UỜk ‗Uớk vâi`, ^uïi DkỀu Ėê vằ gèi  oj trfin aûfxuïi trâi ĖẠy sj sỖi`, gâ tkẽi` iúk jỠf aớt tïa nỚi yèu Ėốk, yèu juớj sỖi` Ėẽi juỚi` inkỀt,gâ iƦk ôi` `ỡk `ậa aớt qufi ikỀa sỖi`, qufi ikỀa inïi skin ĖẠy aỜk aẼ vâ Ėøi` jnm Ėẽi tạii`ây nôa ify.

Guại ĖkỊa 6

8 TrƲỜj nẽt ờ 4 jïu tnƦ ĖẠu tkèi, gÿi` yèu Ėốk yèu juớj sỖi` tnf tnkẽt Ėê lnkẽi tïa nỚi jỠf tnk sī oæa jnẰt gảy juớj sỖi` trẠi tnẽ, lnôi` tnmæt gy nmâi tmâi inƲ jæj inâ tnƦ lnæj. UỜk Ėốk, ôi` jú aớt lnæt lnfm jnæy oọi` vâ ĖẠy tæm oẦm8

Tôk auỖi tật iậi` Ėk…….Jnm nƲƦi` ĖỬi` ofy Ėk

Trmi` jæjn iúk tnôi` tnƲối` ‗tôk auỖi‑ tnỊ nkỀi aớt sờ i`uyỀi, aớt ami` auỖi, aớt ikỆaƲỜj vềi`. InƲi` lnk jợa tỬ ảy ĖƲỪj ĖkỀp gẦk Ėẽi nfk gẠi tnç ƲỜj vềi` Ėú Ėê iïi` gèi tnâinlnæt vềi` aêin gkỀt, jnæy oọi`, inâ tnƦ auỖi ‗tật iậi`‑vâ ‗ouớj `kú‑. InƲ vạy, aớt jæk tôki`fi` inkèi, ĖẠy tnæjn tnj Ėfi` dæa Ėi` gèi oớj oẦjn ƲỜj auỖi jỠf oẪi tnïi dû jnminửi` ƲỜj auỖi Ėú gâ lnôi` tƲời` vâ vƲỪt quæ tẠa vỜk. Iậi` vâ `kú gâ ĖẦk dkỀi jnm quy guạtjỠf tỶ inkèi, quy guạt vại nâin jỠf vū trợ. Inâ tnƦ auỖi tật iậi` vâ ouớj `kú gâ auỖi ĖkỆulnkỊi vū trợ, ĖmẦt quyỆi jỠf tẦm núf ĖỊ xmfy jnuyỊi tnkèi inkèi - aớt jæk tôk ĖẠy tæm oẦm xuảt pnæt tỬ i`uyỀi vềi` tnkẽt tnf auỖi iáu `kử nƲƦi` sậj jỠf aûf xuïi, jỠf juớj Ėốk. Aûk nƲƦi` oỜt iỚi` iẽu `kú j ofy, aâu sằ inẦt dẠi iẽu iậi` lnôi` tật.

Xem thêm: chung ket bong da nam olympic 2016

Guại ĖkỊa ?8 Lnôi` jnị vạy, iẽu Tnẽ Gử, TẪi Ēâ iuôk `kảj aới` gèi tkèi tnç ^uïiDkỀu gẦk jú ƲỜj auỖi ĖỖt jẪin oỚi` gfk ĖỊ xuf fk iảy vỆ nẦ `kỜk. TỬ lnæt vềi` `kử gẦk vẼĖẻp vīin nẶi` jỠf tẦm núf, inâ tnƦ Ėê vằ gèi oừj trfin tnkèi inkèi aûf xuïi, aâ ôi`lnẺi` ĖỌin gâ tnkèi ĖƲối` ờ i`fy trèi aẰt Ėảt8

JỠf mi` oƲỜa iây Ėïy tuẠi tnæi` aạt …Tnæi` `kèi` i`mi inƲ aớt jẰp aôk `Ại.